iPhone 11 pro max giá sỉ rẻ nhất | iphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512giphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512g

iphone 11 giá sỉ . iphone pro giá sỉ . iphone promax giá sỉ .iphone 11 giá sỉ . iphone pro giá sỉ . iphone promax giá sỉ .iphone 11 giá sỉ . iphone pro giá sỉ . iphone promax giá sỉ .iphone 11 giá sỉ . iphone pro giá sỉ . iphone promax giá sỉ .

iPhone 11 pro max giá sỉ rẻ nhất | iphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512giphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512g

www.iphonegiasi.vn
www.iphonegiasi.com
0796070707 (diễm) 0943000999 (vũ)
F5 giá mới 27-30/2

iphone 11 mỹ chưa acti
64g đỏ_ new 16.900
64g đen new 16.900

64g tím. new 16.900
64g trắn new 16.900
64g vàng new 17.300
64g xanh new 17.400

____________________________
iphone pro mỹ chưa acti
64g đen_ new ==
64g xanh new ==
____________________________
promax LL chưa acti
64g đen_ new 25.900
64g vàng new 26.900
64g xanh new 26.900
64g trắng new 26.900
_____
256 đen_ new ==
256 vàng new ==

____________________________
iPhone 11 LL
64g đen acti rồi 14.900
64g đỏ_ acti rồi 14.900
64g tím. acti rồi 15.100
64g vàng acti rồi 15.400
64g trắng acti rồi 15.400
64g xanh. acti rồi 15.900
pk zin fullbox +600k
____________________________
iphone pro LL
64g đen_ acti rồi 20.100
64g vàng acti rồi 21.100
64g xanh acti rồi 21.100
64g trắng acti rồi 21.100
pk zin fullbox +900k
____________________________
iphone promax LL
64g đen_ acti rồi 23.200
64g vàng acti rồi 24.200
64g xanh acti rồi 24.200
64g trắng acti rồi 24.200
pk zin fullbox +900k
____________________________

iphone 11 LL cũ
98% giãm 800k
98.5% giãm 300k

64g đen 99% 14.700
64g đỏ_ 99% 14.7
00
64g tím. 99% 14.900
64g vàng 99% 15.300
64g trắng 99% 15.300
64g xanh. 99% 15.700
_____
128 đen 99% 15.900
128 đỏ_ 99% 15.900
128 tím. 99% 16.100
128 vàng 99% 16.400
128 trắng 99% 16.400
128 xanh. 99% 16.700
____________________________
iphone pro LL cũ
98% giãm 999k
98.5% giãm 400k

64g đen_ 99% 19.800
64g vàng 99% 20.800
64g xanh 99% 20.800
64g trắng 99% 20.800

256 vàng 99% 23.200
____________________________

iphone promax LL cũ
98% giãm 999k
98.5% giãm 400k
64g đen_ 99% 22.900
64g vàng 99% 23.900
64g xanh 99% 23.900
64g trắng 99% 23.900
_____
256 đen_ 99% 25.900
256 vàng 99% 26.900
256 xanh 99% 26.900
256 trắng 99% 26.900

____________________________
iPhone xs LL
98% giãm 800k
98.5 giãm 300k
64g đen_ 99% 11.200
64g trắng 99% 11.600
64g vàng. 99% 12.300
đen x3 giãm 250k
______
256 đen_ 99% 12.300
256 trắng 99% 12.700
256 vàng. 99% 13.500

đen x3 giãm 250k
____________________________
iphone xsm LL
98% giãm 800k
98.5 giãm 300k
64g đen_ 99% 13.600
64g trắng 99% 14.000
64g vàng. 99% 14.700
đen x3 giãm 250k
______
256 đen_ 99% 14.600
256 trắng 99% 15.000
256 vàng. 99% 15.700
đen x3 giãm 250k
____________________________

TBH chưa acti
có phiếu
mã VN +500k
11-64g đỏ_ 15.500
11-64g đen 15.500
11-64g xanh 16.300
11-128 tím _ 17.000

Pm64g đen_ 24.500
Pm64g vàng 24.500
Pm64g xanh 24.500
Pm64g trắng 24.500
Pm256 vàng 27.500
Pm256 trắng 27.500
Pm512 đen_ 28.000

Pk11 +600k | Pm +900k

____________________________
lưu ý : lẻ mua +400k
máy cũ bảo hành 7 ngày
máy new chỉ bao acti 1 ngày
máy cũ mất imei & màn hình ko bảo hành

tháo tem ko bảo hành mh face

____________________________
Tk Nguyễn Thị Vân
Vcb 0251007777777 | Scb 060799999999
Nguyễn Thanh Hậu
Vcb 0251006666666 | Scb 060688888888
ACB 998012345678
Techcom 19030437128097

____________________________
0796070707 (diễm) 0943000999 (vũ)
14 kinh dương vương p13 Q6

www.iphonegiasi.vn @ www.iphonegiasi.com

iPhone 11 pro max giá sỉ rẻ nhất | iphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512giphone giá sỉ iphone 11 64g 256g 512g | iphone 11 pro 64g 256g 512g I iphone 11 pro max 64g 256g 512g