iphone 12 mini | iphone 12 mini | iphone 12 mini | iphone 12 mini | iphone 12 mini | iphone 12 mini |

www.iphonegiasi.vn @ iphonegiasi.com
iphone chính hãng giá sỉ vietnam
0943000999 Vũ
0769789789 Việt
0796070707 Diễm

iphone 12 Mini 64G Đỏ new chính hãng vn
18.500.000
iphone 12 Mini 64G Đen new chính hãng vn
18.500.000
iphone 12 Mini 64G Blue new chính hãng vn
18.500.000
iphone 12 Mini 64G Trắng new chính hãng vn
18.500.000
iphone 12 Mini 64G Mint new chính hãng vn
18.500.000
iphone 12 64G Đỏ new chính hãng vn
21.200.000
ipjone 12 64G Đen new chính hãng vn
21.200.000
iphone 12 64G Blue new chính hãng vn
21.200.000
iphone 12 64G Trắng new chính hãng vn
21.300.000
iphone 12 64G xanh
new chính hãng vn
21.500.000
iphone 12 128G Đỏ new chính hãng vn
22.400.000
iphone 12 128G Đen new chính hãng vn
22.400.000
iphone 12 128G Blue new chính hãng vn
22.400.000
iphone 12 128G Trắng new chính hãng vn
22.400.000
iphone 12 128G xanh
new chính hãng vn
22.600.000
iphone 12 Pro 128G Đen new chính hãng vn
00.000.000
iphone 12 Pro 128G Trắng new chính hãng vn
alo sms
iphone 12 Pro 128G Xanh new chính hãng vn
alo sms
iphone 12 Pro 128G Vàng new chính hãng vn
alo sms
iphone 12 Pro 256G Đen new chính hãng vn
alo sms
iphone 12 Pro 256G Trắng new chính hãng vn
31.900.000
iphone 12 Pro 256G Xanh new chính hãng vn
alo sms
iphone 12 Pro 256G Vàng new chính hãng vn
alo sms
iphone 12 Pro 512G Đen new chính hãng vn
35.000.000
iphone 12 Pro 512G Trắng new chính hãng vn
alo sms
iphone 12 Pro 512G Xanh new chính hãng vn
alo sms
iphone 12 Pro 512G Vàng new chính hãng vn
alo sms
iphone 12 PM 128G Đen new chính hãng vn
31.000.000
iphone 12 PM 128G Trắng new chính hãng vn
alo sms
iphone 12 PM 128G Xanh new
chính hãng vn
alo sms
iphone 12 PM 128G Vàng new chính hãng vn
alo sms
iphone 12 PM 256G Đen new chính hãng vn
33.100.000
iphone 12 PM 256G Trắng new chính hãng vn
33.700.000
iphone 12 PM 256G Xanh new chính hãng vn
alo sms
iphone 12 PM 256G Vàng new chính hãng vn
alo sms
iphone 12 PM 512G Đen new chính hãng vn
37.500.000
iphone 12 PM 512G Trắng new chính hãng vn
38.300.00
iphone 12 PM 512G Xanh new chính hãng vn
alo sms
iphone 12 PM 512G Vàng new chính hãng vn
alo sms

mac Mini M1
MGNR3SA 256g
chính hãng vn
17.450.000
mac Mini M1
MGNT3SA 512g
chính hãng vn
22.240.000

macbook air M1 13″ MGN63SA 256G đen
chính hãng vn
00.000.000
macbook air M1 13″
MGN93SA 256g trắng
chính hãng vn
00.000.000
macbook air M1 13″
MGND3SA 256g vàng
chính hãng vn
00.000.000
macbook air M1 13″
MGN73SA 512g đen
chính hãng vn
00.000.000
macbook air M1 13″
MGNA3SA 512g trắng
chính hãng vn
00.000.000
macbook air M1 13″
MGNE3SA 512g vàng
chính hãng vn
00.000.000

macbook pro M1 13″
MYD82SA 256G Đen
chính hãng vn
00.000.000
macbook pro M1 13″
MYDA2SA 256G Trắng
chính hãng vn
00.000.000
macbook pro M1 13″ MYD92SA 512G Đen
chính hãng vn
00.000.000
macbook pro M1 13″ MYDC2SA 512G Trắng
chính hãng vn
00.000.000
watch S6 40m Đỏ new chính hãng vn
9.600.000
watch S6 40m Đen new chính hãng vn
9.600.000
watch S6 40m Vàng new chính hãng vn
9.600.000
watch S6 40m Xanh
new
chính hãng vn
9.600.000
watch S6 40m Trắng
new chính hãng vn
9.600.000
watch S6 44m Đỏ new chính hãng vn
10.400.000
watch S6 44m Đen new chính hãng vn
10.400.000
watch S6 44m Vàng new chính hãng vn
10.400.000
watch S6 44m Xanh
new chính hãng vn
10.400.000
watch S6 44m Trắng
new chính hãng vn
10.400.000
watch SE 40m Đen new chính hãng vn
6.990.000
watch SE 40m Vàng new chính hãng vn
6.990.000
watch SE 40m Trắng
new chính hãng vn
6.990.000
watch SE 44m Đen new chính hãng vn
7.690.000
watch SE 44m Vàng new chính hãng vn
7.690.000
watch SE 44m Trắng
new chính hãng vn
7.690.000
Cóc Sạc 20W
new
chính hãng vn
499.000
Tai Nghe Airpods 2
new
chính hãng vn
3.300.000
Tai Nghe Airpods Pro
new
chính hãng vn
5.000.000
iphone 12 za
64g navy new 20.000
____________________________
iphone 12 pro za
128g đen_ new ==
128g trắng new ==
128g xanh new ==

128g vàng new ==
256g đen_ new ==
256g trắng new ==
256g xanh new ==
256g vàng new ==

____________________________
iphone 12 promax za
128g đen_ new ==
128g trắng new ==
128g xanh new ==
128g vàng new ==

256g đen_ new ==
256g trắng new ==
256g xanh new ==
256g vàng new ==

_________
512g đen_ trắng ==
512g xanh vàng ==
____________________________
iphone 12 pro LL
128g đen_ new ==
128g trắng new ==
128g xanh new ==
128g vàng new ==
256g đen_ new ==
256g trắng new ==
256g xanh new ==
256g vàng new ==
____________________________
iphone 12 promax LL
128g đen_ new ==
128g trắng new ==
128g xanh new ==
128g vàng new ==
256g đen_ new ==
256g trắng new ==
256g xanh new ==
256g vàng new ==
_________
512g đen_ trắng ==
512g xanh vàng ==

Lưu Ý : giá sỉ lẻ mua +400k
iphone chính hãng vietnam giá sỉ
giá đã có vat

____________________________
Nguyễn Thị Vân
scb 0607.99999999
acb 8188.68888888
vcb 025100.7777777
___________________________
0943000999 Vũ
0769789789 Việt
0796070707 Diễm

www.iphonegiasi.vn @ iphonegiasi.com
apple chính hãng giá sỉ
14 Kinh Dương Vương, P.13, Q.6