iphone 11 pro max giá sỉ . iphone 11 64g 256g 512g . iphone 11 pro 64g 256g 512g . iphone 11 pro max 64g 256g 512g

www.iphonegiasi.vn
www.iphonegiasi.com
0796070707 (diễm) 0943000999 (vũ)
F5 giá mới 22-29/2

iphone 11 mỹ chưa acti
64g đỏ_ new 17.000
64g đen new 17.000

64g tím. new 17.000
64g trắn new 17.200
64g vàng new 17.500
64g xanh new 17.500

____________________________
iphone pro mỹ chưa acti
64g đen_ new ==
64g xanh new ==
____________________________
promax LL chưa acti
64g đen_ new 26.000
64g vàng new 27.000
64g xanh new 27.000
64g trắng new 27.000
_____
256 đen_ new ==
256 vàng new ==

____________________________
iPhone 11 LL
64g đỏ_ acti rồi 15.000
64g đen acti rồi 15.000
64g tím. acti rồi 15.200
64g trắn acti rồi 15.500
64g vàng acti rồi 15.500
64g xanh acti rồi 16.000
pk zin fullbox +650k
____________________________
iphone pro LL
64g đen_ acti rồi ==
64g vàng acti rồi ==
64g xanh acti rồi ==
64g trắng acti rồi ==
pk zin fullbox +950k
____________________________
iphone promax LL
64g đen_ acti rồi ==
64g vàng acti rồi ==
64g xanh acti rồi ==
64g trắng acti rồi ==
pk zin fullbox +950k
____________________________

iphone 11 LL cũ
98% giãm 800k
98.5% giãm 300k

64g đỏ_ 99% 14.800
64g đen 99% 14.800
64g tím. 99% 15.000
64g trắn 99% 15.400
64g vàng 99% 15.400
64g xanh 99% 15.800
_____
128 đỏ_ 99% 16.000
128 đen 99% 16.000
128 tím. 99% 16.200
128 trắn 99% 16.500
128 vàng 99% 16.500
128 xanh 99% 16.800
____________________________
iphone pro LL cũ
98% giãm 999k
98.5% giãm 400k

64g đen_ 99% 19.800
64g vàng 99% 20.800
64g xanh 99% 20.800
64g trắng 99% 20.800

256 vàng 99% 23.200
đen x2 giãm ==

____________________________

iphone promax LL cũ
98% giãm 999k
98.5% giãm 400k
64g đen_ 99% 22.900
64g vàng 99% 23.900
64g xanh 99% 23.900
64g trắng 99% 23.900
đen x2 giãm ==
_____
256 đen_ 99% 25.900
256 vàng 99% 26.900
256 xanh 99% 26.900
256 trắng 99% 26.900

đen x2 giãm ==

____________________________
iPhone xs LL
98% giãm 800k
98.5% giãm 300k
64g đen_ 99% 11.200
64g trắng 99% 11.600
64g vàng. 99% 12.400
đen x2 giãm 200k
_______
256 đen_ 99% 12.300

256 trắng 99% 15.600
256 vàng. 99% 13.500
đen x2 giãm 200k
____________________________
iphone xsm LL
98% giãm 800k
98.5% giãm 300k
64g đen_ 99% 13.500
64g trắng 99% 13.900
64g vàng. 99% 14.700
đen x2 giãm 200k
______
64g đen_ 99% 14.500
64g trắng 99% 14.900
64g vàng. 99% 15.700
đen x2 giãm 200k
____________________________

TBH chưa acti
có phiếu
mã VN +500k
11-64g đỏ_ 15.500
11-64g đen 15.500
11-64g xanh 16.300
11-128 tím _ 17.000

Pm64g đen_ 24.500
Pm64g vàng 24.500
Pm64g xanh 24.500
Pm64g trắng 24.500
Pm256 vàng 27.500
Pm256 trắng 27.500
Pm512 đen_ 28.000

Pk11 +650k | Pm +950k

____________________________
lưu ý : lẻ mua +400k
máy cũ bảo hành 7 ngày
máy new chỉ bao acti 1 ngày
máy cũ mất imei & màn hình ko bảo hành

tháo tem ko bảo hành mh face

____________________________
Tk Nguyễn Thị Vân
Vcb 0251007777777 | Scb 060799999999
Nguyễn Thanh Hậu
Vcb 0251006666666 | Scb 060688888888

____________________________
0796070707 (diễm) 0943000999 (vũ)
14 kinh dương vương p13 Q6

www.iphonegiasi.vn @ www.iphonegiasi.com