giá sỉ iphone iphone chính hãng 12 pro max 128g 256g 512g giá sỉ rẻ nhất hcm | iphone 12 pro max 128g 256g iphone giá sỉ chính hãng rẻ nhất hcm | iphone 12pro max 128g 256g giá sỉ re nhất hcm |

www.iphonegiasi.vn @ iphonegiasi.com
phân phối iphone giá sỉ apple chính hãng giá sỉ
phân phối iphone giá sỉ
0943000999 Vũ
0769789789 Việt
0796070707 Diễm
0827878788 hoàng

iphone 11 chính hãng
64g đỏ new 15.700
64g đen new 15.700
64g vàng new 15.700
64g trắng new 15.700
64g green new 15.700
________
128 đỏ new 17.100
128 đen new 17.100
128 vàng new 17.100
128 trắng new 17.100
128 green new 17.100
____________________________
iphone 12 chính hãng

64g đỏ new 20.000
64g đen new 20.000
64g blue new 20.000
64g trắng new 20.000
64g green new 20.000
________
128 đỏ new 21.300
128 đen new 21.300
128 blue new 21.300
128 trắng new 21.300
128 green new 21.300
____________________________
12 pro chính hãng
128 đen_ new 26.200
128 xanh new 26.200
128 vàng new 26.200
128 trắng new 26.200
_________
256 đen_ new 28.800
256 xanh new 28.800
256 vàng new 28.800
256 trắng new 28.800
_________
512 đen_ new 34.700

512 xanh new 34.700
512 vàng new 34.700
512 trắng new 34.700

____________________________
12 promax chính hãng
128 đen_ new 28.700
128 xanh new 28.700
128 vàng new 28.700
128 trắng new 28.700
_________
256 đen_ new 31.500
256 xanh new 31.500
256 vàng new 31.500
256 trắng new 31.500
_________
512 đen_ new 36.900
512 xanh new 36.900
512 vàng new 36.900

512 trắng new 36.900
____________________________
Macbook air M1 13” vn
256 đen_ new 24.2
256 vàng new 24.2
256 trắng new 24.2
_________
512 đen_ new 30.2
512 vàng new 30.2
512 trắng new 30.2
____________________________
Macbook pro M1 13” vn
256 đen_ new 31.2
256 trắng new 31.2
_________
512 đen_ new 36.1
512 trắng new 36.1
____________________________
ipad mini wifi chính hãng
256 đen new ==
256 vàng new ==
256 trắng new ==
____________________________
ipad mini 4g chính hãng
256 đen new ==
256 vàng new ==
256 trắng new ==
____________________________
ipad gen8 wifi vn
128 đen new ==
128 vàng new ==
128 trắng new ==
____________________________
ipad air wifi chính hãng
64g đen new ==
64g blue new ==
64g vàng new ==
64g trắng new ==
64g green new ==
_________
256 đen new ==
256 blue new 17.500
256 vàng new 17.500
256 trắng new ==
256 green new 17.500
____________________________
ipad air 4g chính hãng
64g đen trắng ==
64g blue vàng  ==
64g green new ==
_________
256 đen trắng new ==
256 blue vàng new ==
256 green new ==
____________________________

ipad pro 11″ 4g vn
128g đen_ new ==
128g trắng new ==
_________
256g đen_ new ==
256g trắng new ==

_________
512g đen_ new ==
512g trắng new ==
____________________________
phu kiện chính hãng
Coc 20w new 460k
Airpods 2 new 3.300
Airpods pro new 5.000
____________________________
12 pro LL
128 đen_ new ==
128 trắng new ==
128 xanh new ==
128 vàng new ==
_________
256 đen_ new ==
256 trắng new ==
256 xanh new ==
256 vàng new ==
____________________________
12 promax LL
128 đen_ new 26.800
128 trắng new 26.800
128 xanh new 26.800
128 vàng new 26.800
_________
256 đen_ new 28.800
256 xanh new 28.800
256 vàng new 28.800
256 trắng new 28.800
_________
512 đen_ trắng ==
512 xanh vàng ==
____________________________
12 pro cũ LL
128 đen_ 99% ==
128 trắng 99% ==
128 xanh 99% ==
128 vàng 99% ==
____________________________
12 promax cũ LL
128 đen_ 99% ==
128 trắng 99% ==
128 xanh 99% ==
128 vàng 99% ==
_________
256 đen_ 99% 27.000
256 xanh 99% 27.700
256 vàng 99% 27.900
256 trắng 99% 27.900
_________
512 trắng đen ==
512 xanh vàng ==

12-64G Đỏ new chính hãng
20.000
12-64G Đen new chính hãng
20.000
12-64g Blue new chính hãng
20.000
12-64g Trắng new chính hãng
20.000
12-64g green
new chính hãng
20.000
12-128G Đỏ new chính hãng
21.300
12-128G Đen new chính hãng
21.300
12-128G Blue new chính hãng
21.300
12-128G Trắng new chính hãng
21.300
12-128g green
new chính hãng
21.300
12Pro 128G Đen new chính hãng
26.200
12Pro 128g Xanh
new chính hãng
26.200
12Pro 128G vàng
new chính hãng
26.200
12Pro 128G trắng
new chính hãng
26.200
12Pro 256G Đen new chính hãng
29.100
12Pro 256g xanh
new chính hãng
28.700
12Pro 256G vàng
new chính hãng
28.700
12Pro 256G trắng
new chính hãng
28.700
12Pro 512G Đen new chính hãng
34.900
12Pro 512g xanh
new chính hãng
34.900
12Pro 512G vàng
new chính hãng
34.900
12Pro 512G trắng
new chính hãng
34.900
12Promax 128 Đen new chính hãng
28.700
12Promax 128 xanh
new chính hãng
28.700
12Promax 128 vàng
new
chính hãng
28.700
12Promax 128 trắng
new chính hãng
28.700
12Promax 256 Đen new chính hãng
31.400
12Promax 256 xanh
new chính hãng
31.400
12Promax 256 vàng
new chính hãng
31.400
12Promax 256 trắng
new chính hãng
31.400
12Promax 512 Đen new chính hãng
36.900
12Promax 512 xanh
new chính hãng
36.900
12Promax 512 vàng
new chính hãng
36.900
12Promax 512 trắng
new chính hãng
36.900

mac Mini M1
Mgnr3sa/a 256G
chính hãng
00.000
mac Mini M1
Mgnt3sa/a 512G
chính hãng
00.000

macbook air M1 13″ Mgn63sa/a 256g Đen
chính hãng
24.200
macbook air M1 13″
Mgnd3sa/a 256g Vàng
chính hãng
24.200
macbook air M1 13″
Mgn93sa/a 256g Trắng chính hãng
24.200
macbook air M1 13″
Mgn73sa/a 512g Đen
chính hãng
30.200
macbook air M1 13″
Mgne3sa/a 512g Vàng chính hãng
30.200
macbook air M1 13″
Mgna3sa/a 512g Trắng
chính hãng
30.200

macbook pro M1 13″
Myd82sa/a 256 Đen
chính hãng
31.200
macbook pro M1 13″
Myda2sa/a 256 Trắng
chính hãng
31.200
macbook pro M1 13″ Myd9sa/a 512 Đen
chính hãng
36.000
macbook pro M1 13″ Mydc2sa/a 512 Trắng
chính hãng
36.000

iPad Gen 8 Wifi
Myld2za/a 128g Đen
chính hãng
00.000
iPad Gen 8 Wifi
Mylf2za/a 128g Vàng chính hãng
00.000
iPad Gen 8 Wifi
Myle2z2/a 128g Trắng
chính hãng
00.000
iPad Gen 8 4G
Myml2za/a 128g Đen
chính hãng
00.000
iPad Gen 8 4G
Mymn2za/a 128g Vàng chính hãng
00.000
iPad Gen 8 4G
Mymm2za/a 128g Trắng
chính hãng
00.000

iPad Air 4 wifi
Myft2za/a 256g Đen chính hãng
00.000
iPad Air 4 wifi
Myfw2za/a 256g Blue chính hãng
00.000
iPad Air 4 wifi
Myfx2za/a 256g Trắng chính hãng
00.000
iPad Air 4 wifi
Myfy2za/a 256g Green chính hãng
00.000
iPad Air 4 wifi
Mygo2za/a 256g Vàng chính hãng
00.000
iPad Air 4 4g
Myh22za/a 256g Đen
chính hãng
00.000
iPad Air 4 4g
Myh42za/a 256g Blue chính hãng
00.000
iPad Air 4 4g
Myh52za/a 256g Trắng chính hãng
00.000
iPad Air 4 4g
Myh62za/a 256g Green chính hãng
00.000
iPad Air 4 4g
Myh72za/a 256g Vàng chính hãng
00.000

iPad Pro 11″ wifi
My232za/a 128g Đen chính hãng
00.000
iPad Pro 11″ wifi
My252za/a 128g trắng
chính hãng
00.000
iPad Pro 11″ wifi
Mxdc2za/a 256g đen chính hãng
00.000
iPad Pro 11″ wifi
Mxdd2za/a 256g trắng
chính hãng
00.000
iPad Pro 11″ wifi
Mxde2za/a 512g đen chính hãng
00.000
iPad Pro 11″ wifi
Mxdf2za/a 512g trắng chính hãng
00.000
iPad Pro 11″ 4g
My2v2za/a 128g đen
chính hãng
00.000
iPad Pro 11″ 4g
My2w2za/a 128g trắng chính hãng
00.000
iPad Pro 11″ 4g
Mxe42za/a 256g đen chính hãng
00.000
iPad Pro 11″ 4g
Mxe52za/a 256g trắng chính hãng
00.000
iPad Pro 11″ 4g
Mxe62za/a 512g đen chính hãng
00.000
iPad Pro 11″ 4g
Mxe72za/a 512g trắng chính hãng
00.000
S6 40m Đỏ new chính hãng
9.x00
S6 40m Đen new chính hãng
9.x00
S6 40m Vàng new chính hãng
9.x00
S6 40m Xanh
new
chính hãng
9.x00
S6 40m Trắng
new chính hãng
9.x00
S6 44m Đỏ new chính hãng
9×00
S6 44m Đen new chính hãng
9.x00
S6 44m Vàng new chính hãng
9.x00
S6 44m Xanh
new chính hãng
9.x00
S6 44m Trắng
new chính hãng
9.x00
SE 40m Đen new chính hãng
6.900
SE 40m Vàng new chính hãng
6.900
SE 40m Trắng
new chính hãng
6.900
SE 44m Đen new chính hãng
7.x00
SE 44m Vàng new chính hãng
7.x00
SE 44m Trắng
new chính hãng
7.x00
Cóc Sạc 20W
new
chính hãng
460k
Airpods 2
new
chính hãng
3.290
Airpods Pro
new
chính hãng
4.990

Lưu Ý : giá sỉ mua lẻ +400k
iphone chính hãng viet nam giá sỉ

____________________________
Nguyễn Thị Vân
scb 0607.99999999
acb 8188.68888888
vcb 0251.007777777
___________________________
Nguyễn Thanh Hậu
scb 0606.88888888
acb 998.012345678
vcb 0251.006666666
tcb 1903043.7128097
___________________________
0943000999 Vũ
0769789789 Việt
0796070707 Diễm

0827878788 hoàng
www.iphonegiasi.vn @ iphonegiasi.com
phân phối iphone giá sỉ apple chính hãng giá sỉ
phân phối iphone giá sỉ apple chính hãng giá sỉ

14 Kinh Dương Vương, P.13, Q.6