iphone giá sỉ iPhone 15 PROMAX, iPhone 15 Plus và iPhone 15 Pro IPhone 15 NEW Chính Hãng giá sỉ mua ở đâu bích vân Q6 bán iphone giá sỉ iPhone 15 Plus bán sỉ iphone chính hãng iPhone 15 NEW Chính Hãng xuất bill kèm bảo hành hãng iPhone 15 Pro Max bich vân bán sỉ iphone ipad macboock giá sỉ rẻ nhất hcm iPhone 15 NEW Chính Hãng xuất bill kèm bảo hành hãng (xuất bill kèm bảo hành hãng)
 

iphone giá sỉ iPhone 15 PROMAX, IPHONE 15 PROMAX GIÁ SỈ , iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro IPhone 15 NEW Chính Hãng giá sỉ mua ở đâu bán iphone giá sỉ iPhone 15 Plus bán sỉ iphone chính hãng iPhone 15 NEW Chính Hãng xuất bill kèm bảo hành hãng iPhone 15 Pro Max bán sỉ iphone ipad macboock giá sỉ rẻ nhất hcm iPhone 15 NEW Chính Hãng xuất bill kèm bảo hành hãng (xuất bill kèm bảo hành hãng)

iphone giá sỉ iPhone 15 promax , IPHONE 15 PROMAX GIÁ SỈ , iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro IPhone 15 NEW Chính Hãng giá sỉ mua ở đâu bích vân Q6 bán iphone giá sỉ iPhone 15 Plus bán sỉ iphone chính hãng iPhone 15 NEW Chính Hãng xuất bill kèm bảo hành hãng iPhone 15 Pro Max bich vân bán sỉ iphone ipad macboock giá sỉ rẻ nhất hcm iPhone 15 NEW Chính Hãng xuất bill kèm bảo hành hãng (xuất bill kèm bảo hành hãng)

PHÂN PHỐI IPHONE VÀ CÁC SẢN PHẨM APPLE CHÍNH HÃNG
www.iphonegiasi.vn
www.iphonegiasi.com


  0796070707 Diễm <=> 0814070707 Minh
 0769789789 Nam <=>
0943000999 Việt
cập nhật 5/4 => 29/4/2024

15 – 128G New Chính Hãng VN
15 – 128G ĐEN  New  19.200
15 – 128G blue  New  19.200
15 – 128G vàng New  19.200
15 – 128G gree  New  19.200
15 – 128G hồng New  19.200

15 Plus New Chính Hãng VN
15 Plus 128 ĐEN  New  21.500
15 Plus 128 blue  New  21.500
15 Plus 128 vàng New  21.500
15 Plus 128 gree  New  21.500
15 Plus 128 hồng New  21.500

15 Plus New Chính Hãng VN
15 Plus 256 ĐEN  New  24.900
15 Plus 256 blue  New  24.900
15 Plus 256 vàng New  24.900
15 Plus 256 gree  New  24.900
15 Plus 256 hồng New  24.900

15 Pro New Chính Hãng VN
15 Pro 128 ĐEN  New  24.900
15 Pro 128 Blue  New  24.900
15 Pro 128 natur New  24.900
15 Pro 128 trắng New  24.900

15 ProMax New Chính Hãng VN
15 Pm 256 Blue  New  28.800
15 Pm 256 ĐEN  New  28.800
15 Pm 256 natur New  28.800
15 Pm 256 trắng New  28.800

15 – 128G New Chưa Acti LL/A
15 – 128G ĐEN  New  17.500
15 – 128G Blue  New  17.500
15 – 128G vàng New  17.500
15 – 128G gree  New  17.500
15 – 128G hồng New  17.500

15 Plus New Chưa Acti LL/A
15 Plus 128 ĐEN  New  20.200
15 Plus 128 blue  New  21.200
15 Plus 128 vàng New  21.200
15 Plus 128 gree  New  21.200
15 Plus 128 hồng New  21.500

15 Plus 256 ĐEN  New  22.500
15 Plus 256 blue  New  23.500
15 Plus 256 vàng New  23.500
15 Plus 256 gree  New  23.500
15 Plus 256 hồng New  23.900

15 Pro New Chua Acti LL/a
15 Pro 128 ĐEN  New  23.400
15 Pro 128 Blue  New  23.400
15 Pro 128 natur New  23.400
15 Pro 128 trắng New  23.400

15 Pro 256 ĐEN  New  25.700
15 Pro 256 Blue  New  25.700
15 Pro 256 natur New  25.900
15 Pro 256 trắng New  25.900

15 Pro 512 ĐEN  New  00.000
15 Pro 512 Blue  New  00.000
15 Pro 512 natur New  00.000
15 Pro 512 trắng New  00.000

15 Pro 1TB ĐEN  New 00.000
15 Pro 1TB Blue  New 28.500
15 Pro 1TB natur New 00.000
15 Pro 1TB trắng New 00.000

15 ProMax New Chưa Acti LL/A
15 Pm 256 ĐEN  New  27.700
15 Pm 256 Blue  New  27.700
15 Pm 256 natur New  28.500
15 Pm 256 trắng New  28.500

15 Pm 512 ĐEN  New  32.000
15 Pm 512 Blue  New  32.000
15 Pm 512 natur New  33.500
15 Pm 512 trắng New  33.500

15 Pm 1TB ĐEN  New  33.800
15 Pm 1TB Blue  New  33.800
15 Pm 1TB natur New  35.900
15 Pm 1TB trắng New  35.900

15 Plus 128G Cũ Zin ZP 1SIM
15 Plus 128 ĐEN  99%  18.400
15 Plus 128 ĐEN  98.5  18.200

15 Plus 128 Blue  99%  19.600
15 Plus 128 Blue  98.5  19.400

15 Plus 128 vàng  99%  19.600
15 Plus 128 vàng  98.5  19.400

15 Plus 128 green 99%  19.600
15 Plus 128 green 98.5  19.400

15 Plus 128 Hồng 99%  19.600
15 Plus 128 Hồng 98.5  19.400

15 Plus 256G Cũ Zin ZP 1SIM
15 Plus 256 ĐEN  99%  19.600
15 Plus 256 ĐEN  98.5  19.400

15 Plus 256 Blue  99%  21.400
15 Plus 256 Blue  98.5  21.200

15 Plus 256 vàng  99%  21.400
15 Plus 256 vàng  98.5  21.200

15 Plus 256 green 99%  21.400
15 Plus 256 green 98.5  21.200

15 Plus 256 Hồng 99%  21.400
15 Plus 256 Hồng 98.5  21.200

15 Plus 512G Cũ Zin ZP 1SIM
15 Plus 512 ĐEN  99%  21.900
15 Plus 512 ĐEN  98.5  21.700

15 Plus 512 Blue  99%  23.900
15 Plus 512 Blue  98.5  23.700

15 Plus 512 vàng  99%  23.900
15 Plus 512 vàng  98.5  23.700

15 Plus 512 gree  99%  23.900
15 Plus 512 gree  98.5  23.700

15 Plus 512 Hồn  99%  24.500
15 Plus 512 Hồn  98.5  24.3
00

15 Plus 128G Cũ Zin LL
15 Plus 128 ĐEN  99%  18.000
15 Plus 128 ĐEN  98.5  17.800

15 Plus 128 ĐEN  98%  17.500

15 Plus 128 Blue  99%  19.900
15 Plus 128 Blue  98.5  19.700
15 Plus 128 Blue  98%  19.400

15 Plus 128 vàng  99%  19.900
15 Plus 128 vàng  98.5  19.700
15 Plus 128 vàng  98% 
19.400

15 Plus 128 green 99% 19.900
15 Plus 128 green 98.5 19.700

15 Plus 128 green 98% 19.400

15 Plus 128 Hồng 99%  19.900
15 Plus 128 Hồng 98.5  19.700

15 Plus 128 Hồng 98%  19.400

15 Plus 256G Cũ Zin LL
15 Plus 256 ĐEN  99%  20.500
15 Plus 256 ĐEN  98.5  20.3
00
15 Plus 256 ĐEN  98%  20.000

15 Plus 256 Blue  99%  21.700
15 Plus 256 Blue  98.5  21.5
00
15 Plus 256 Blue  98%  21.200

15 Plus 256 vàng  99%  21.700
15 Plus 256 vàng  98.5  21.5
00
15 Plus 256 vàng  98%  21.200

15 Plus 256 green 99%  21.700
15 Plus 256 green 98.5  21.5
00
15 Plus 256 green 98%  21.200

15 Plus 256 Hồng 99%  22.500
15 Plus 256 Hồng 98.5  22.3
00
15 Plus 256 Hồng 98%  22.000

15 Plus 512G Cũ Zin LL
15 Plus 512 ĐEN 99%  00.000
15 Plus 512 ĐEN 98.5 
00.000
15 Plus 512 ĐEN 98%  20.800

15 Plus 512 Blue 99%  22.600
15 Plus 512 Blue 98.5  22.400

15 Plus 512 Blue 98%  00.000

15 Plus 512 vàng 99%  00.000
15 Plus 512 vàng 98.5 
00.000
15 Plus 512 vàng 98%  00.000

15 Plus 512 gree 99%  00.000
15 Plus 512 gree 98.5 
00.000
15 Plus 512 gree 98%  00.000

15 Plus 512 Hồn 99%  00.000
15 Plus 512 Hồn 98.5 
00.000
15 Plus 512 Hồn 98%  00.000

15 Pro 128G Cũ Zin LL
15 Pro 128 Blue  99%  21.000
15 Pro 128 Blue  98.5  20.800
15 Pro 128 Blue  98%  20.500

15 Pro 128 Đen  99%  21.400
15 Pro 128 Đen  98.5  21.200
15 Pro 128 Đen  98%  20.900

15 Pro 128 natur 99%  22.400
15 Pro 128 natur 98.5  22.200
15 Pro 128 natur 98%  21.900

15 Pro 128 trắng 99%  22.500
15 Pro 128 trắng 98.5  22.300
15 Pro 128 trắng 98%  22.000

15 Pro 256G Cũ Zin LL
15 Pro 256 Blue  99%  23.800
15 Pro 256 Blue  98.5  23.600
15 Pro 256 Blue  98%  23.300

15 Pro 256 ĐEN  99%  00.000
15 Pro 256 ĐEN  98.5  00.000
15 Pro 256 ĐEN  98%  23.300

15 Pro 256 natur 99%  00.000
15 Pro 256 natur 98.5  00.000
15 Pro 256 natur 98%  00.000

15 Pro 256 trắng 99%  00.000
15 Pro 256 trắng 98.5  00.000
15 Pro 256 trắng 98%  00.000

15 Pro 512G Cũ Zin LL
15 Pro 512 Blue  99%  24.900
15 Pro 512 Blue  98.5  24.700
15 Pro 512 Blue  98%  24.400

15 Pro 512 Đen   99%  24.900
15 Pro 512 Đen   98.5  24.700
15 Pro 512 Đen   98%  24.400

15 Pro 512 natur 99%  00.000
15 Pro 512 natur 98.5  00.000
15 Pro 512 natur 98%  00.000

15 Pro 512 trắng 99%  26.200
15 Pro 512 trắng 98.5  26.000
15 Pro 512 trắng 98%  00.000

15 ProMax 256G Cũ Zin LL
15 Pm 256 Blue  99%  26.000
15 Pm 256 Blue  98.5  25.800
15 Pm 256 Blue  98%  25.500

15 Pm 256 ĐEN  99%  26.000
15 Pm 256 ĐEN  98.5  25.800
15 Pm 256 ĐEN  98%  25.500

15 Pm 256 natur 99%  27.300
15 Pm 256 natur 98.5  27.100
15 Pm 256 natur 98%  26.800

15 Pm 256 trắng 99%  27.300
15 Pm 256 trắng 98.5  27.100
15 Pm 256 trắng 98%  26.800

15 ProMax 512G Cũ Zin LL
15 Pm 512 Blue  99%  28.900
15 Pm 512 Blue  98.5  28.700
15 Pm 512 Blue  99%  28.400

15 Pm 512 ĐEN  99%  28.900
15 Pm 512 ĐEN  98.5  28.700
15 Pm 512 ĐEN  98%  28.400

15 Pm 512 natur 99%  30.700
15 Pm 512 natur 98.5  30.500
15 Pm 512 natur 98%  00.000

15 Pm 512 trắng 99%  30.700
15 Pm 512 trắng 98.5  30.500
15 Pm 512 trắng 98%  00.000

15 ProMax 1TB Cũ Zin LL
15 Pm 1TB Blue  99%  00.000
15 Pm 1TB Blue  98.5  00.000
15 Pm 1TB Blue  98%  00.000

15 Pm 1TB ĐEN  99%  00.000
15 Pm 1TB ĐEN  98.5  00.000
15 Pm 1TB ĐEN  98%  00.000

15 Pm 1TB natur 99%  00.000
15 Pm 1TB natur 98.5  00.000
15 Pm 1TB natur 98%  00.000

15 Pm 1TB trắng 99%  00.000
15 Pm 1TB trắng 98.5  00.000
15 Pm 1TB trắng 98%  32.500


0796070707 Ms Diễm <==> 0814070707 Ms Minh
0769789789 Mr Nam <==> 0943000999 Mr Việt


www.iphonegiasi.vn
www.iphonegiasi.com

7Teck Việt Nam
iphone giá sỉ iPhone 15 PROMAX, iPhone 15 Plus và iPhone 15 Pro IPhone 15 NEW Chính Hãng giá sỉ mua ở đâu bích vân Q6 bán iphone giá sỉ iPhone 15 Plus bán sỉ iphone chính hãng iPhone 15 NEW Chính Hãng xuất bill kèm bảo hành hãng iPhone 15 Pro Max bich vân bán sỉ iphone ipad macboock giá sỉ rẻ nhất hcm iPhone 15 NEW Chính Hãng xuất bill kèm bảo hành hãng (xuất bill kèm bảo hành hãng)